ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงวรรณพร วัฒนะวงษ์ ที่ได้รับรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2562

ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงวรรณพร วัฒนะวงษ์

คณะกรรมการ ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ที่ได้รับพิจารณาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเห็นควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติ

ได้รับรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2562 ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"