กิจกรรม

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 11 เรื่อง “Beyond traditional boundaries of cancer care”

Day 1 23 Aug 2018
09:00
10:00
Keynote address “Introducing Cancer survivorship in Oncology Pharmacy Practice”

Assoc.Prof.Dr.Alexandre Chan, National University Singapore

      เอกสารประกอบการบรรยาย           เอกสารประกอบการบรรยาย     

10:00
10:15
พักรับประทานอาหารว่าง/การนำเสนอโปสเตอร์

10:15
11:15
Updated in hematologic malignancies

อ.นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

      เอกสารประกอบการบรรยาย     

11:15
12:15
The Evolution of Biologic Drugs and Pharmacovigilance

รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12:15
13:00
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00
13:45
How to optimize first line treatment in RAS wild type mCRC: What Clinical oncology pharmacist should know?

รศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13:45
14:30
Updated in solid tumor management

ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น

14:30
14:45
พักรับประทานอาหารว่าง/การนำเสนอโปสเตอร์

14:45
15:45
Pembrolizumab

ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย รัตนธราธร, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

15:45
16:30
Soft tissue sarcoma

นพ.ธัช อธิวิทวัส, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Day 2 24 Aug 2018
08:30
09:30
Role of Pharmacist in Palliative care and case study

อ.สุธาร จันทะวงศ์, คณเภสชัศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น
ภญ.วรัญญา จวนสาง, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

      เอกสารประกอบการบรรยาย     

09:30
10:15
Significant papers in Palliative care

อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.ภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ , โรงพยาบาลวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร

      เอกสารประกอบการบรรยาย           เอกสารประกอบการบรรยาย     

10:15
10:30
พักรับประทานอาหารว่าง/การนำเสนอโปสเตอร์

10:45
11:30
Update on Multiple Myeloma Management

ผศ.พญ.กาญจนา จันทร์สูง, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11:30
12:15
Lung Cancer

ผศ.พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

12:15
13:00
รับประทานอาหารกลางวัน

13:00
13:45
Changing paradigm in management of HR+,HR- metastatic breast cancer

รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13:45
14:45
Multiple Myeloma

14:45
15:00
รับประทานอาหารว่าง

15:00
16:00
Managing immune related adverse event from immune checkpoint inhibitors

ภญ.จิตติประภา คนมั่น,
ภก.นพดล กองสุพล,

15:00
16:00
Antibiotic prophylaxis in cancerpatients

ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง,
อ.ขวัญจิต ด่านวิไล,

      เอกสารประกอบการบรรยาย     

15:00
16:00
Nutrition support in cancer patients

ภญ.นิรชร คูชลธารา,
ภญ.บุษบา ตระการสง่า,

      เอกสารประกอบการบรรยาย     

15:00
16:00
Oral Cancer Drugs: Oral Cancer DrugSafe Use andSafe Handling

ภก.ตรัย ธารพานิช,
อ.ทักษิณ จันทร์สิงห์,

      เอกสารประกอบการบรรยาย     

15:00
16:00
Novel Trial Designs in Oncology

อ.มานิตย์ แซ่เตียว,
อ.ปิยรัตน์ พิมพ์สี,

      เอกสารประกอบการบรรยาย           เอกสารประกอบการบรรยาย     

15:00
16:00
New National List of Essential Medicine

ภญ.อภิรมณ์ เหล่าเจริญเกียรติ,
ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์,

      เอกสารประกอบการบรรยาย           เอกสารประกอบการบรรยาย     

16:00
16:30
Expanding APOPS (Thailand) network and Smart Oncology Pharmacist in the AI Era.

รศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภก.กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

      เอกสารประกอบการบรรยาย           เอกสารประกอบการบรรยาย