ขอแสดงความยินดีแก่ เภสัชกรหญิงณัฐพัชร์ แสงสุขเกษมศักดิ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดีแก่ เภสัชกรหญิงณัฐพัชร์ แสงสุขเกษมศักดิ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ

"สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต"